People

Faculty & Staff


张立新 ZHANG Lixin
lzhang03gmail.com

徐岚 XU Lan
xulim.ac.cn

刘雪婷 LIU Xueting
liuxt2010126.com

宋福行 SONG Fuhang
songfuhanggmail.com

代焕琴 DAI Huanqin
huanqindaigmail.com

谭高翼 TAN Gaoyi
tangyecust.edu.cn

张敬宇 ZHANG Jingyu    zhangjingyu1985126.com

马荣 MA Rong
haijiaosky126.com

刘光 LIU Guang  
lg1072aliyun.com

Postdocs


谢峰 XIE Feng
mlinjugmail.com

蒋岚 JIANG Lan
jianglan0426163.com

Loganathan Karthik
lkarthik2006yahoo.co.in

刘家坤 LIU jiakun
jk.liu1siat.ac.cn

王科峰 WANG kefeng
wkf010657163.com

陈相因 CHEN xiangyin
xchen04gmail.com

朱国良 ZHU guoliang
guoliangzhu2015hotmail.com

Students


张璐 ZHANG Lu
709328033qq.com

韩建营 HAN Jianying
jyhan0524163.com

王秋水 WANG Qiushui
wangqius9182901sina.com

胡建森 HU Jiansen
huzxcv10126.com

赵祥祥 ZHAO Xiangxiang
18264101801163.com

杨志恒 YANG Zhiheng
1782163175qq.com

李峥 LI Zheng
bluewave2015sina.com

王婷 WANG Ting
1148166281qq.com

吴珂 WU Ke
wukewx163.com

余家明 YU Jiaming
lifesciyjmfoxmail.com

杨海进 YANG Haijin
yanghaijin52163.com

梁敏东 LIANG Mindong
1714180702qq.com

李碧霄 LI Bixiao
bloomsweet163.com

侯成剑 HOU Chengjian
chengjian_h126.com

刘乐诗 LIU Leshi
578515688qq.com

王珍珍 WANG Zhenzhen
18255003007163.com

帅玉婷 SHUAI Yuting
shuaiyt814163.com

王艳 WANG yan
1024489848qq.com

袁伟泽 YUAN weize
617911945qq.com

石桐 SHI tong
1260241930qq.com

许安安 XU anan
xaafwfoxmail.com

周立铭 ZHOU liming
617911945qq.com

曹婷 CAO ting
2297191711qq.com

方文静 FANG wenjing
397594287 qq.com

Selected Publications

People