Publications

Year 2020

 1. Weishan Wang*, Shanshan Li*, Zilong Li*, Jingyu Zhang*, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang†, Lixin Zhang†. Harnessing cellular triacylglycerol pool for titer improvement of polyketides in Streptomyces. Nat. Biotechnol. 2020, 38, 76–83. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0335-4. IF= 35.724

 2. Weishan Wang*, Shanshan Li*, Zilong Li*, Jingyu Zhang*, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang†, Lixin Zhang†. Nat Biotechnol. 2020 Jan;38(1):109. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0389-3. IF= 35.724

 3. Zhiheng Yang#, Qingqing Sun#, Gaoyi Tan, Quanwei Zhang, Zhengduo Wang, Chuan Li, Fengxian Qi, Weishan Wang*, Lixin Zhang* and Zilong Li*. Engineering thermophilic Geobacillus thermoglucosidasius for riboflavin production. Microbiol Biotechnol. 2020. https://doi.org/10.1111/1751-7915.13543. IF= 4.857

 4. Jun Qi#, Lan Jiang#, Peipei Zhao, Haiyan Chen, Xiaopeng Jia, Liya Zhao, Huanqin Dai, Jiansen Hu, Changheng Liu, Sang Hee Shim﹡, Xuekui Xia﹡, Lixin Zhang﹡.2020. Chaetoglobosins and azaphilones from Chaetomium globosum associated with Apostichopus japonicus. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, 104: 1545–1553. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10308-0 IF= 3.67

 5. Qiushui Wang,†, Feng Xie†, Yaojun Tong, Rebecca Habisch, Bowen Yang, Zhang LX*, Rolf Müller,*, Chengzhang Fu,*. Dual-function Chromogenic Screening-based CRISPR/Cas9 Genome Editing System for Actinomycetes. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, https://doi.org/10.1007/s00253-019-10223-4 IF= 3.67

 6. Jingyu Zhang†, Bixiao Li†, Yujie Qin, Loganathan Karthik, Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Lan Jiang, Miaomiao Liu, Xin Ye, Mei Liu, Tom Hsiang, Huanqin Dai,*, Zhang LX*, and Xueting Liu,*. A new abyssomicin polyketide with anti-influenza A virus activity from a marine-derived Verrucosispora sp. MS100137. Appl Microbiol Biotechnol. 2929 104: 1533–1543. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10217-2 IF= 3.67

 7. Jun Qi#, Peipei Zhao, Liya Zhao, Airong Jia1, Changheng Liu, Lixin Zhang﹡, Xuekui Xia﹡. Anthraquinone Derivatives from a Sea Cucumber-Derived Trichoderma sp. Fungus with Antibacterial Activities. Chemistry of Natural Compounds. 2020, 56, 112–114. https://doi.org/10.1007/s10600-020-02956-w IF= 0.567

Year 2019

 1. Mindong Liang, Zilong Li, Weishan Wang, Jiakun Liu, Leshi Liu, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Man Wang, Ke-Feng Wang, Zhong Wang, Jing Yu, Yuting Shuai, Jiaming Yu, Lu Zhang, Zhiheng Yang, Chuan Li, Qian Zhang, Tong Shi, Liming Zhou, Feng Xie, Huanqin Dai, Xueting Liu, Jingyu Zhang, Guang Liu, Ying Zhuo, Buchang Zhang, Chenli Liu, Shanshan Li, Xuekui Xia, Yaojun Tong, Yanwen Liu, Gil Alterovitz, Gao-Yi Tan * & Li-Xin Zhang *. 2019. A CRISPR-Cas12a-derived biosensing platform for the highly sensitive detection of diverse small molecules. Nat Commun. 2019 Aug 14;10(1):3672. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11648-1 IF=12.124

 2. Xianjun Chen, Dasheng Zhang, Ni Su, Bingkun Bao, Xin Xie, Fangting Zuo, Lipeng Yang, Hui Wang, Li Jiang, Qiuning Lin, Mengyue Fang, Ningfeng Li, Xin Hua, Zhengda Chen, Chunyan Bao, Jinjin Xu, Wenli Du, Lixin Zhang, Yuzheng Zhao, Linyong Zhu*, Joseph Loscalzo* & Yi Yang*. Visualizing RNA dynamics in live cells with bright and stable fluorescent RNAs. Nat Biotechnol 37, 1287–1293 (2019). https://doi.org/10.1038/s41587-019-0249-1 IF= 35.724

 3. 刘乐诗, 谭高翼, 王为善, 李珊珊, 夏雪奎, 刘昌衡, 代焕琴, 王泽建, 张嗣良*, 张立新*. 微生物,高智商,大产业——合成生物学助力阿维菌素的高效智能制造. 生命科学, 2019, 31(5): 516-525

 4. Lu Zhang,†, Leshi Liu,†,Ke-Feng Wang,†, Lan Xu, Liming Zhou, Weishan Wang, Chuan Li, Zheng Xu, Tong Shi, Haihong Chen, Yuanhang Li, Hui Xu, XiuLiang Yang, Zhichun Zhu, Biqin Chen, Dan Li, Guanghuang Zhan, Si-Liang Zhang, Lixin Zhang, Gao-Yi Tan*, 2019. Phosphate limitation increases coenzyme Q10 production in industrial Rhodobacter sphaeroides HY01. Synthetic and Systems Biotechnology 4(4):212-219. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2019.11.001 IF= 3.63

 5. Zhang, Jingyu,†, Wang, Zhenzhen,†, Song, Zhijun,†, Karthik, Loganathan, Hou, Chengjian, Zhu, Guoliang, Jiang, Lan, Han, Jianying, Ma, Rong, Li, Li, Zhang, Lixin*, Liu, Xueting*, Hsiang, Tom*. 2019. Brocaeloid D, a novel compound isolated from a wheat pathogenic fungus, Microdochium majus 99049. Synthetic and Systems Biotechnology. 4(4):173-179. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2019.09.001 IF= 3.63

 6. Liu J, Chen Y, Li L, Yang E, Wang Y, Wu H, Zhang LX*, Wang W*, Zhang B*. 2019. Characterization and engineering of the Lrp/AsnC family regulator SACE_5717 for erythromycin overproduction in Saccharopolyspora erythraea. J Ind Microbiol Biotechnol. 46(7):1013-1024. https://doi.org/10.1007/s10295-019-02178-2 IF= 2.99

 7. Han J, Zhang J, Song Z, Liu M, Hu J, Hou C, Zhu G, Jiang L, Xia X, Quinn RJ, Feng Y, Zhang LX*,Hsiang T*, Liu X*. 2019. Genome- and MS-based mining of antibacterial chlorinated chromones and xanthones from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134. Appl Microbiol Biotechnol.103(13):5167-81. https://doi.org/10.1007/s00253-019-09821-z IF= 3.6

 8. Song Z, Gao J, Hu J, He H, Huang P, Zhang LX, Song F. 2019. One new xanthenone from the marine-derived fungus Aspergillus versicolor MF160003. Nat Prod Res. 22:1-6. https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1597355 IF= 1.8

 9. Li B, Wu Y, Zhang W, Zhang S, Shao N, Zhang W, Zhang LX, Fei J, Dai Y, Liu R. 2019. Efficient synthesis of amino acid polymers for protein stabilization. Biomater Sci. https://doi.org/10.1039/c9bm00484j IF= 5.8

 10. Hu J, Li Z, Gao J, He H, Dai H, Xia X, Liu C, Zhang LX, Song F. 2019. New Diketopiperazines from a Marine-Derived Fungus Strain Aspergillus versicolor MF180151. Mar Drugs. 17(5). pii: E262. https://doi.org/10.3390/md17050262 IF= 4.379

 11. Wu H, Chu Z, Zhang W, Zhang C, Ni J, Fang H, Chen Y, Wang Y, Zhang LX*, Zhang B*. 2019. Transcriptome-guided target identification of the TetR-like regulator SACE_5754 and engineered overproduction of erythromycin in Saccharopolyspora erythraea. Journal of Biological Engineering. 13:11-16. https://doi.org/10.1186/s13036-018-0135-2 IF= 2.66

 12. Wu RJ, Ren T, Gao JY, Wang L, Yu Q, Yao Z, Song GQ, Ruan WB, Niu CW, Song FH, Zhang LX*, Li M*, Wang JG*. 2019. Chemical preparation, biological evaluation and 3D-QSAR of ethoxysulfuron derivatives as novel antifungal agents targeting acetohydroxyacid synthase. Eur J Med Chem. 162:348-363. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.11.005 IF=4.816

 13. Zhijun Song, Yu Liu, Jieyu Gao, Jiansen Hu, Hongtao He, Shengwang Dai, Luoqiang Wang, Huanqin Dai, Lixin Zhang* & Fuhang Song*. 2019. Antitubercular metabolites from the marine- derived fungus strain Aspergillus fumigatus MF029. Natural Product Research. https://doi.org/10.1007/s10295-019-02178-2 IF= 1.99

Year 2018

 1. Cao, J.#, Yao, Y.#, Fan, K., Tan, G., Xiang, W., Xia, X., Li, S.*, Wang, W.*, and Zhang L*. 2018. Harnessing a previously unidentified capability of bacterial allosteric transcription factors for sensing diverse small molecules in vitro. Sci Adv 2018 Nov 28;4(11):eaau4602. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4602.IF=11.51

 2. In Vitro Reconstitution of the Remaining Steps in Ovothiol A Biosynthesis: C-S Lyase and Methyltransferase Reactions. Naowarojna N, Huang P, Cai Y, Song H, Wu L, Cheng R, Li Y, Wang S, Lyu H, Zhang L, Zhou J, Liu P. Org Lett. 2018 Sep 7;20(17):5427-5430. doi: 10.1021/acs.orglett.8b02332. Epub 2018 Aug 24.IF=11.51

 3. Gao ShuShan, Naowarojna Nathchar, Cheng Ronghai, Liu, Xueting*, Liu, Pinghua* 2019. Recent examples of α-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses. Nat. Prod. Rep. 2018 15;35(8):792-837. https://doi.org/10.1039/C7NP00067G IF= 11.4

 4. Xu Y, Ke M, Li J, Tang Y, Wang N, Tan G, Wang Y, Liu R, Bai L, Zhang LX*, Wu H*, Zhang B*. 2019. TetR-Type Regulator SLCG_2919 Is a Negative Regulator of Lincomycin Biosynthesis in Streptomyces lincolnensis. Appl Environ Microbiol. 85(1). pii: e02091-18. https://doi.org/10.1128/AEM.02091-18 IF=4.077

 5. Yao, Y.#, Li, S.#, Cao, J., Liu, W., Qi, F., Xiang, W., Yang, K.*, Wang, W.* and Zhang L*. 2018. A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors. Appl Microbiol Biotechnol. 102:7489-7497. https://doi.org/10.1007/s00253-018-9056-8 IF=3.34

 6. 文莹, 张立新*. 阿维菌素的中国“智”造. 遗传学报, 2018. (特邀论文).IF=1.073

 7. Xu Y, Ke M, Li J, Tang Y, Wang N, Tan G, Wang Y, Liu R, Bai L, Zhang L, Wu H, Zhang B. 2018. Negative Involvement of the TetR-type regulator SLCG_2919 in the regulation of lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis. Appl Environ Microbiol. doi: 10.1128/AEM.02091-18. IF=3.63

 8. Xu Y, Tan G, Ke M, Li J, Tang Y, Meng S, Niu J, Wang Y, Liu R, Wu H, Bai L, Zhang L*, Zhang B*. 2018. Enhanced lincomycin production by co-overexpression of metK1 and metK2 in Streptomyces lincolnensis. J Ind Microbiol Biotechnol. 45(5):345-355. IF=3.103

Year 2017

 1. Gao Q, Tan GY, Xia X, *Zhang L**. 2017. Learn from microbial intelligence for avermectins overproduction. Curr Opin Biotechnol. 48:251-257. IF=9.294

 2. Liu J, Li J, Dong H, Chen Y, Wang Y, Wu H, Li C, Weaver DT, Zhang L*, Zhang B*. 2017. Characterization of an Lrp/AsnC family regulator SCO3361, controlling actinorhodin production and morphological development in Streptomyces coelicolor. Appl Microbiol Biotechnol. 101(14):5773-5783. IF=3.34

 3. Liu M, Grkovic T, Liu X, Han J, Zhang L*, Quinn RJ*. 2017. A systems approach using OSMAC, LogP and NMR Fingerprinting: An approach to novelty. Synth Syst Biotechnol. DOI: 10.1016/j.synbio.2017.10.001 IF=NA

 4. Li, S., Zhou, L., Yao, Y., Fan, K., Li, Z., Zhang, L., Wang, W. * and Yang, K. * (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays. Chem Commun (Camb), 53, 99-102. IF=6.29

 5. Yang Na , Sun Chaomin*, Zhang Lixin, Liu Jianguo , and Song Fuhang*. (2017) Identification and Analysis of Novel Inhibitors against NS3 Helicase and NS5B RNA-Dependent RNA Polymerase from Hepatitis C Virus 1b (Con1), Frontiers in Microbiology. 8. IF=3.92

 6. Han Junjie, Liu Congcong, Li Li, Zhou Hui, Liu Li, Bao Li, Chen Qian, Song Fuhang, Zhang Lixin, Li Erwei, Liu Ling, Pei Yunfei, Jin Cheng, Xue Yanfen, Yin Wenbing, Ma Yanhe, and Liu Hongwei*. (2017) Decalin-Containing Tetramic Acids and 4-Hydroxy-2-pyridones with Antimicrobial and Cytotoxic Activity from the Fungus Coniochaeta cephalothecoides Collected in Tibetan Plateau (Medog), The Journal of organic chemistry 82, 11474-11486. IF=4.80

 7. J B. Zhao, P.P. Zhao, C.H. Liu, *Zhang L**, Xia X*. 2017. Isolation and Characterization of Antiangiogenesis Compounds from the Fungus Aspergillus terreus Associated with Apostichopus japonicas Using Zebrafish Assay. _*Natural Product Communications*_, 12(2):261 - 262 IF=0.773

 8. Lpez-Prez B, Ma R, et al. , *Zhang L**, George JR*. 2017. Biosynthetically Guided Structure–Activity Relationship Studies of Merochlorin A, an Antibiotic Marine Natural Product._*ChemMedChem*_ 12, 1 – 9. DOI: 10.1002/cmdc.201700451. IF=3.225

 9. Zhu Yuying, Huang Pei, Yang Na, Liu Rui, Liu Xueting, Dai Huanqin, *Zhang Lixin*, Song Fuhang*, Sun Chaomin*. 2017, Establishment and application of a high throughput screening system targeting the interaction between HCV internal ribosome entry site and human eukaryotic translation initiation factor 3. _*Frontiers in Microbiology*_. 8:977-82. doi: 10.3389/ fmicb.2017. 00977. eCollection IF=4.076

 10. Zhang J, Wang S, Wei Q, Guo Q, Bai Y, Yang S, Song F, *Zhang L*, Lei X. 2017. Synthesis and biological evaluation of Aspergillomarasmine A derivatives as novel NDM-1 inhibitor to overcome antibiotics resistance. _*Bioorg Med Chem*_. 25(19):5133-5141 IF=2.93

 11. Zhang Xinjun, He Hhongtao, Ma Rong, Ji Zengchun, Wei Qi, Dai Huanqin, *Zhang Lixin**, Song Fuhang*. Madurastatin B3, a rare aziridine derivative from actinomycete Nocardiopsis sp. LS150010 with potent anti-tuberculosis activity. _*Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*_. 2017, 44(4-5):589-594. doi: 10.1007/s10295-017-1908-1. IF=2.81

 12. He W, Li Y, Qin Y, Tong X, Song Z, Zhao Y, Wei R, Li L, Dai H, Wang W, Luo H, Ye X, *Zhang L**, Liu X*. 2017. New cryptotanshinone derivatives with anti-influenza A virus activities obtained via biotransformation by Mucor rouxii. _*Journal Applied Microbiology and Biotechnology*_, 101(16), 6365-6374 IF=3.420

Year 2016

 1. Wang Minxuan, Carver Jeremy J, Shi Wenyuan, Liu Xueting, Zhang Lixin, Knight Rob, Moore Bradley S, Dorrestein Pieter C*, Bandeira Nuno*. 2016. Sharing and community curation of mass spectrometry data with Global Natural Products Social Molecular Networking. Nat. Biotechnol.. 34(8):828-837. doi: 10.1038/nbt.3597. IF=43.113

 2. Zarins-Tutt Joseph Scott, Barberi Tania Triscari, Gao Hong, Mearns-Spragg Andrew, Zhang Lixin, Newman David J. , and Goss Rebecca Jane Miriam*. (2016) Prospecting for new bacterial metabolites: a glossary of approaches for inducing, activating and upregulating the biosynthesis of bacterial cryptic or silent natural products, Nat. Prod. Rep. 33, 54-72. IF=10.545

 3. Liu J, Chen Y, Wang W, Ren M, Wu P, Wang Y, Li C, Zhang L, Wu H, Weaver DT, Zhang B. 2016. Engineering of an Lrp family regulator SACE_Lrp improves erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea. Metab Eng.2016 Oct 26. pii: S1096-7176(16)30186-0. doi: 10.1016/j.ymben. 2016.10.012. IF=8.328

 4. Abdel-Mageed Wael M*, Bayoumi Soad A L, Al-Wahaibi Lamya H, Li Li, Sayed Hanaa M, Abdelkader Mohamed S A, El-Gamal Ali A, Liu Mei, Zhang Jingyu, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. 2016. Noncyanogenic Cyanoglucoside Cyclooxygenase Inhibitors from Simmondsia chinensis, Org Lett 18, 1728-1731. IF=5.849

 5. Li Wenru, Shi Qingshan*, Dai Huanqin, Liang Qing, Xie Xiaobao, Huang Xiaomo, Zhao Guangze, Zhang Lixin*. (2016). Antifungal activity, kinetics and molecular mechanism of action of garlic oil against Candida albicans. Scientific Reports, Mar 7;6:22805. doi: 10.1038/srep22805. IF=5.228

 6. Chen Xing , Ren Biao , Chen Ming , Wang Quanxin , Zhang Lixin*, and Yan Guiying*. NLLSS: Predicting Synergistic Drug Combinations Based on Semi-supervised Learning, PLoS Comput. Biol. 12-20. IF=5.017

 7. He Wenni, Liu Miaomiao, Li Xiaolin, Zhang Xiaoping, Abdel-Mageed Wael M, Li Li, Wang Wenzhao, Zhang Jingyu, Han Jianying, Dai Huanqin, Quinn Ronald J, Liu Hung-Wen, Luo Houwei, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. 2016. Fungal biotransformation of tanshinone results in [4+2] cycloaddition with sorbicillinol: evidence for enzyme catalysis and increased antibacterial activity. Appl Microbiol Biotechnol. IF=3.848

 8. Huang Pei, Xie Feng, Ren Biao, Wang Qian, Wang Jian, Wang Qi, Abdel-Mageed Wael M, Liu Miaomiao, Han Jianying, Oyeleye Ayokunmi, Shen Jinzhao, Song Fuhang, Dai Huanqin, Liu Xueting*, and Zhang Lixin*. (2016) Anti-MRSA and anti-TB metabolites from marine-derived Verrucosispora sp. MS100047, Appl Microbiol Biotechnol. 100(17):7437-7447 IF=3.848

 9. Wu Hang, Li Weiwei, Xin Chen, Zhang Congming, Wang Y, Ren S, Ren M, Zhao W, Yuan L, Xu Z, Yuan H, Geng M, Zhang Lixin*, Weaver David T.* , and Zhang Buchang*. 2016. In vivo investigation to the macrolide-glycosylating enzyme pair DesVII/DesVIII in Saccharopolyspora erythraea. Appl Microbiol Biotechnol. 100(5):2257-66. IF=3.848

 10. Abdel-Mageed Wael M, Mohamed Nadia H, Liu Miaomiao, El-Gamal Ali A, Basudan Omer A, Ismail Mady Ahmed , Quinn Ronald J, Liu Xueting*, Zhang Lixin*, Shoreit Ahmed A. M*. (2016). Lipoxygenase inhibitors from the latex of Calotropis procera. Arch Pharm Res. 2016 Mar 9. DOI: 10.1007/s12272-016-0725-9 IF=2.49

 11. Song Fuhang, He Hongtao, Ma Rong, Xiao Xue, Wei Qi, Wang Qinqin, Ji Zengchun, Dai Huanqin, Zhang Lixin, Capon Robert J*.(2016). Structure revision of the Penicillium alkaloids haenamindole and citreoindole. Tetrahedron Letters, 57(34), 3851–3852. IF=2.347

 12. Liu Miaomiao, Tanja Grkovic, Zhang Lixin, Liu Xueting*, Quinn Ronald J*. (2016). A model to predict anti-tuberculosis activity: value proposition for marine microorganisms. J Antibiot (Tokyo). 2016 Jul 13. doi: 10.1038/ja. 2016.87 IF=2.173

 13. Chen Jinsong, Miao Jin, Liu Mei, Liu Xueting, Bao Lianqun, Jiang Yuguo, Wang Deming, Zhang Qing, Zhang Lixin*. 2016. Different fates of avermectin and artemisinin in China. Science China. Life sciences. 59(6):634-6. IF=1.535

 14. Chen Jinsong, Liu Mei, Liu Xueting, Miao Jin, Fu Chengzhang, Gao Heyong, Müller Rolf, Zhang Qing, Zhang Lixin*. (2016). Interrogation of Streptomyces avermitilis for efficient production of avermectins. Synth Syst Biotech., 1(1):7-16, doi:10.1016/j.synbio.2016.03.002 IF=3.63

 15. Wu Hang, Wang Yansheng, Yuan Li, Mao Yongrong, Wang Weiwei, Zhu Lin, Wu Panpan, Fu Chengzhang, Müller Rolf, Weaver David T*, Zhang Lixin*, Zhang Bucahng*. (2016). Inactivation of SACE_3446, a TetR family transcriptional regulator, stimulates erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea. Synth Syst Biotech., 1(1):39-46 IF=3.63

 16. He Wenni, Liu Miaomiao, Huang Pei, Wael M. Abdel-Mageed, Han Jianying, Jeramie D. Watrous, Don D. Nguyen, Song Fuhang, Dai Huanqin, Zhang Jingyu, Krishna Bolla, Ronald J Quinn, Tanja Grkovic, Luo Houwei, Zhang Lixin*, Liu Xueting*. (2016). Discovery of tashinone derivatives with anti-MRSA activity via targeted bio-transformation. Synth Syst Biotech., doi:10.1016/j.synbio.2016.05.002 IF=3.63

 17. Chen Jinsong, Miao Jin, Zhang Lixin*. (2016). From the Nobel Prize winning molecule avermectin to innovation China. Acta Microbiologica Sinica, 56(3): 543-558 IF=NA

 18. Tong Y, Liu M, Zhang Y, Liu X, Huang R, Song F, Dai H, Ren B, Sun N, Pei G, Bian J, Jia XM, Huang G, Zhou X, Li S, Zhang B, Fukuda T, Tomoda H, Ōmura S, Cannon RD, Calderone R, *Zhang L**. Beauvericin counteracted multi-drug resistant Candida albicans by blocking ABC transporters. Synth Syst Biotech. 2016. 1(3):158-168 IF=3.63

 19. *Zhang L**. 2016. Uprising of Synthetic and Systems Biotechnology.Synth Syst Biotech., 1(1):1-2 IF=3.63

 20. Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Qi Wei , Song Fuhang , Yao Yijian , Yin Wenbing , *Zhang L*, Huang Ying , Han Junjie , and Liu Hongwei*. (2016) Bioactive Spirobisnaphthalenes and Lactones from a Cup Fungus Plectania sp Collected in the Tibet Plateau Region, Eur. J. Org. Chem., 4338-4346. IF=NA

 21. Li S, Zhou L, Yao Y, Fan K, Li Z, *Zhang L*, Wang W, Yang K. 2016. A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays. Chem Commun (Camb). 53(1):99-102. IF=NA

 22. *Zhang L**. 2016. Synergistic antibacterial and antifungal activities of avermectins from a proprietary marine natural product library. J Antibiot (Tokyo). 2016 Jan 27. doi: 10.1038/ja. 2016.1 IF=2.237


Selected Publications

Publications