Year 2020

  1. Weishan Wang*, Shanshan Li*, Zilong Li*, Jingyu Zhang*, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang†, Lixin Zhang†. Harnessing cellular triacylglycerol pool for titer improvement of polyketides in Streptomyces. Nat. Biotechnol. 2020, 38, 76–83. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0335-4. IF= 35.724

  2. Weishan Wang*, Shanshan Li*, Zilong Li*, Jingyu Zhang*, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang†, Lixin Zhang†. Nat Biotechnol. 2020 Jan;38(1):109. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0389-3. IF= 35.724

  3. Zhiheng Yang#, Qingqing Sun#, Gaoyi Tan, Quanwei Zhang, Zhengduo Wang, Chuan Li, Fengxian Qi, Weishan Wang*, Lixin Zhang* and Zilong Li*. Engineering thermophilic Geobacillus thermoglucosidasius for riboflavin production. Microbiol Biotechnol. 2020. https://doi.org/10.1111/1751-7915.13543. IF= 4.857

  4. Jun Qi#, Lan Jiang#, Peipei Zhao, Haiyan Chen, Xiaopeng Jia, Liya Zhao, Huanqin Dai, Jiansen Hu, Changheng Liu, Sang Hee Shim﹡, Xuekui Xia﹡, Lixin Zhang﹡.2020. Chaetoglobosins and azaphilones from Chaetomium globosum associated with Apostichopus japonicus. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, 104: 1545–1553. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10308-0 IF= 3.67

  5. Qiushui Wang,†, Feng Xie†, Yaojun Tong, Rebecca Habisch, Bowen Yang, Zhang LX*, Rolf Müller,*, Chengzhang Fu,*. Dual-function Chromogenic Screening-based CRISPR/Cas9 Genome Editing System for Actinomycetes. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, https://doi.org/10.1007/s00253-019-10223-4 IF= 3.67

  6. Jingyu Zhang†, Bixiao Li†, Yujie Qin, Loganathan Karthik, Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Lan Jiang, Miaomiao Liu, Xin Ye, Mei Liu, Tom Hsiang, Huanqin Dai,*, Zhang LX*, and Xueting Liu,*. A new abyssomicin polyketide with anti-influenza A virus activity from a marine-derived Verrucosispora sp. MS100137. Appl Microbiol Biotechnol. 2929 104: 1533–1543. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10217-2 IF= 3.67

  7. Jun Qi#, Peipei Zhao, Liya Zhao, Airong Jia1, Changheng Liu, Lixin Zhang﹡, Xuekui Xia﹡. Anthraquinone Derivatives from a Sea Cucumber-Derived Trichoderma sp. Fungus with Antibacterial Activities. Chemistry of Natural Compounds. 2020, 56, 112–114. https://doi.org/10.1007/s10600-020-02956-w IF= 0.567


Selected Publications

Publications