Posted in: Publication

Year 2020

 1. Zhixing Cao, Jiaming Yu, Weishan Wang, Hongzhong Lu, Xuekui Xia, Hui Xu, Xiuliang Yang, Lianqun Bao, Qing Zhang, Huifeng Wang, Siliang Zhang, Lixin Zhang (2020) Multi-scale data-driven engineering for biosynthetic titer improvement, Current Opinion in Biotechnology 65, p. 205-212,

 2. Jianying Han, Jingyu Zhang, Zhijun Song, Guoliang Zhu, Miaomiao Liu, Huanqin Dai, Tom Hsiang, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng (2020) Genome-based mining of new antimicrobial meroterpenoids from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134, Applied Microbiology and Biotechnology 104(9), p. 3835-3846,

 3. Jun Qi, Peipei Zhao, Liya Zhao, Airong Jia, Changheng Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) Anthraquinone Derivatives from a Sea Cucumber-Derived Trichoderma sp. Fungus with Antibacterial Activities, Chemistry of Natural Compounds 56(1), p. 112-114,

 4. Jun Qi, Lan Jiang, Peipei Zhao, Haiyan Chen, Xiaopeng Jia, Liya Zhao, Huanqin Dai, Jiansen Hu, Changheng Liu, Sang Hee Shim, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2020) Chaetoglobosins and azaphilones from Chaetomium globosum associated with Apostichopus japonicus, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1545-1553,

 5. Wei Qiu, Yujie Zhou, Zixin Li, Tu Huang, Yuhan Xiao, Lei Cheng, Xian Peng, Lixin Zhang, Biao Ren (2020) Application of Antibiotics/Antimicrobial Agents on Dental Caries, BioMed Research International 2020, p. 1-11,

 6. Qiushui Wang, Feng Xie, Yaojun Tong, Rebecca Habisch, Bowen Yang, Lixin Zhang, Rolf Müller, Chengzhang Fu (2020) Dual-function chromogenic screening-based CRISPR/Cas9 genome editing system for actinomycetes, Applied Microbiology and Biotechnology 104(1), p. 225-239,

 7. Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2020) Publisher Correction: Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in Streptomyces (Nature Biotechnology, (2020), 38, 1, (76-83), 10.1038/s41587-019-0335-4), Nature Biotechnology 38(1), p. 109,

 8. Fan Wu, Jing Zhang, Fuhang Song, Sanshan Wang, Hui Guo, Qi Wei, Huanqin Dai, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, Lixin Zhang, Jin Quan Yu, Xiaoguang Lei (2020) Chrysomycin A Derivatives for the Treatment of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis, ACS Central Science,

 9. Yurong Xu, Yaqian Tang, Nian Wang, Jing Liu, Xinlu Cai, Hongyi Cai, Jie Li, Guoqing Tan, Ruihua Liu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Hang Wu, Buchang Zhang (2020) Transcriptional regulation of a leucine-responsive regulatory protein for directly controlling lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis, Applied Microbiology and Biotechnology 104(6), p. 2575-2587,

 10. Zhiheng Yang, Qingqing Sun, Gaoyi Tan, Quanwei Zhang, Zhengduo Wang, Chuan Li, Fengxian Qi, Weishan Wang, Lixin Zhang, Zilong Li (2020) Engineering thermophilic Geobacillus thermoglucosidasius for riboflavin production , Microbial Biotechnology,

 11. Jingyu Zhang, Bixiao Li, Yujie Qin, Loganathan Karthik, Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Lan Jiang, Miaomiao Liu, Xin Ye, Mei Liu, Tom Hsiang, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) A new abyssomicin polyketide with anti-influenza A virus activity from a marine-derived Verrucosispora sp. MS100137, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1533-1543,

 12. Xinzhu Wang, Liya Zhao, Chao Liu, Jun Qi, Peipei Zhao, Zhaoming Liu, Chunlei Li, Yingying Hu, Xin Yin, Xin Liu, Zhixin Liao, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) New Tetramic Acids Comprising of Decalin and Pyridones From Chaetomium olivaceum SD-80A With Antimicrobial Activity, Frontiers in Microbiology 10, p. 2958,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *